សេវាកម្មបន្ថែមដែលមានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិន

នៅពេលដែលផលិតផលរបស់អ្នកលក់អាម៉ាហ្សូនមិនអាចត្រូវបានដាក់នៅលើធ្នើហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកប្រទេសវិញក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏អាចផ្តល់ជូនអតិថិជននូវសេវាកម្មឃ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដូចជាឃ្លាំងស្តុកដាក់ស្លាកវេចខ្ចប់និងប្រមូលយកមកវិញ។

Valued-added Service in China